برخى حمايت‌هاى معطوف به توسعه، رشد و ارتقاى واحدهاى فناورى:

♦ تأمين فضاى كارى انعطاف پذير با امكانات اوليه مناسب كسب و كار

♦ ارايه خدمات آموزشى و مشاوره اى عمومى و تخصصى

♦ كمك به دريافت تسهيلات مالى و اعتبارى

♦ برقرارى ارتباط با مراكز دانشگاهى، پژوهشى، مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى

♦ تلاش براى فراهم آوردن حمايتهاى قانونى در روند تسريع رشد واحدهاى فناور

♦ تسهيل هم افزايى شبكه اى و افزايش توان رقابت

♦ كمك به تجارى‌سازى محصولات واحدهاى فناور و ارايه خدمات بازاريابى

♦ تسهیل روند تبدیل شرکت مستقر در مرکز رشد به شرکت های دانش بنیان

♦ حمایت جهت شرکت در نمایشگاه ها و معرفی محصولات