درمرحله پيش رشد ، فرد حقيقي يا حقوقي ايده اي را در مدت ۶تا ۹ ماه به نمونه سازي مي رساند و براي ورود به مرحله رشد آماده مي کند.

داراي فناوري بوده ، نو باشد، توجيه اقتصادي داشته باشد، بازار مصرف داشته باشد، توليد مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشي گذر کرده و کار روتين مهندسي نباشد

خير .در هر مقطع تحصيلي پذيرشامکان پذير است .

    تماس با ما

    برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده کنید