آیین نامه ها

»آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ برنامه چهارم توسعه(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۷

به منظور ايجاد و توسعه شركتهای دانش بنيان و تقويت همكاری های بين المللي، اجازه داده مي شود، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فناوری در جهت انجام ماموريتهای محوله، از مزايای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهای مالياتی و عوارض، سرمايه گذاری خارجی و مبادلات مالی بين المللی برخوردار گردند.

»کتاب پژوهش(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

کتاب پژوهش جهت آشنایی با امکانات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود. فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی در صفحه ۸ این کتاب درج شده است.

»قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (مصوب مجلس شورای اسلامی)

»دستوالعمل تهیه برنامه کار پارک های علم و فناوری(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

دستوالعمل تهیه برنامه کار پارک های علم و فناوری از طرف معاونت فناوری اداره کل پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری

»شیوه نامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از شرکت های دانش بنیان(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

شیوه نامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از بکارگیری از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم)

»آیین نامه و اساسنامه مراکز رشد(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

آیین نامه تاسیس و اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناوری از طرف دفتر نظارت و ارزیابی فناوری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

»شیوه نامه پذیرش و استقرار واحدهای فناور(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۳

شیوه نامه پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

فرم ها

 

» فرم شماره (۵) – فرم خام طرح توجیهی کسب و کار جهت استفاده شخصی (دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۸


» فرم شماره (۴) – قرارداد نهایی استقرار در مرکز رشد فناوری های نوین(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۲

نمونه فرم قرارداد نهایی استقرار که در محل مرکز رشد تنظیم و به امضاء دو طرف می رسد. این فرم بعد از مراحل جذب و پذیرش و هنگام استقرار به امضاء می رسد.

» فرم شماره (۳) – حضور خارج از زمان اداری(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۲

لطفا بعد از تکمیل فرم، آن را امضاء، سپس حضوری و یا به آدرس ایمیل مرکز رشد ارسال فرمایید: atic@shahroodut.ac.ir

» فرم شماره (۲) – رزرو سالن های کنفرانس(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۲

لطفا بعد از تکمیل فرم، آن را امضاء، سپس حضوری و یا به آدرس ایمیل مرکز رشد ارسال فرمایید: atic@shahroodut.ac.ir

» فرم شماره (۱) – جذب و پذیرش(دانلود) – تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۱۲

فرم جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری های نوین. پر کردن این فرم، اولین گام ورود به مرکز می باشد.