مرکز نوآوری دانشگاه غیاث الدین کاشان با همکاری شتابدهنده دیموند وبیار کارآفرینی با  دو عنوان تفکر طراحی و نوآوری محصول و خلاقیت حل مسئله را در مورخ 99...