سلسله رویدادهای ایده پردازی و ایده پروری نوین (سران) : باز آفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای زمان: 27 فروردین ماه 1399  مکان: شیراز- دانشگاه صنعتی ...

شرکت گروهی از واحد های فناور مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود در بیستمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری که به مناسبت چهل و یکمین سا...