بنیاد علمی استاد یوسف ثبوتی به همراه بنیاد فرهنگی - خیریه ترکمان از پژوهشها و طرح هایی که به شکل عینی  منجر به رفع یکی از مشکلات کشور گردند حمایت می ک...