بازدید کارشناس موسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران جهت ارزیابی آزمایشگاه تخصصی انرژی مستقر در مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود   ...

گزارش تصویری از بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و رئیس مراکز رشد وزارت علوم از مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود [caption i...