آقای اشرفی

آقای اشرفی

کارشناس مرکز

کارشناس مرکز رشد فناوری های نوین